Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Nguyệt Anh

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Hoàng Nguyệt Anh, con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn, vợ của Gia Cát Lượng. Tương truyền bà có trí tuệ hơn người, cùng chồng phát minh ra Mộc Ngưu Lưu Mã, một phương thức vận chuyển tiến bộ nhất thời đó.

Kỹ năng

Nguyệt Quang Trận

  • Hồi sinh lực cho tất cả đồng đội bằng 87% tấn công

Hoa Nhường Nguyệt Thẹn

  • Hồi sinh lực cho võ tướng có sinh lực thấp nhất bằng 204% tấn công

Trầm Ngư

  • Tăng cả đội 9% tấn công, duy trì 9 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Gia Cát Lượng - Triệu Vân - Hoàng Trung - Khương Duy - Trương Phi - Pháp Chính - Tôn Thượng Hương

Chu Tước Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính