Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Ngụy Diên

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Ngụy Diên, tên tự là Văn Trường, là đại tướng nhà Thục Hán. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời vì tranh đoạt binh quyền với Trương Nghi nên bị Mã Đại xử trảm

Kỹ năng

Cuồng Cốt Hộ Tráo

  • Thi triển 1 Hộ Thuẫn có thể đỡ sát thương vật lý bằng 147% tấn công, và tăng 10% giảm sát thương cho bản thân, duy trì 6 giây

Lốc Cuồng Bạo

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 3 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 170% tấn công, bản thân tăng 10% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Rìu Đoạt Hồn

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 120% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu bị đánh lùi một đoạn

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Gia Cát Lượng - Lưu Bị - Bàng Thống - Khương Duy - Tôn Thượng Hương - Pháp Chính - Hoàng Trung

Thanh Long Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn