Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Mã Siêu

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Mã Siêu, tự Mạnh Khởi, một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của Thục Hán, tác chiến vô cùng dũng mãnh, từng nhiều lần đánh bại quân Tào

Kỹ năng

Đoạn Không Nhẫn

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 153% tấn công, có 40% xác suất gây choáng 1 giây (kỹ năng này không bị gián đoạn)

Hàn Mang

  • Kỹ năng nộ khí tăng thêm sát thương bằng 10% tấn công, tăng 1 giây choáng

Thuỷ Long Thích

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 120% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu bị đánh lùi một đoạn

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Quan Vũ - Triệu Vân - Khương Duy - Bàng Thống - Tôn Thượng Hương - Hoàng Trung

Huyền Vũ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn