Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Lưu Bị

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Lưu Bị, tự Huyền Đức, Hoàng đế khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là người nhân hậu, biết trọng dụng người tài. Kết nghĩa đào viên với Trương Phi, Quan Vũ, rồi lập bá nghiệp.

Kỹ năng

Ảo Ảnh Đột Tập

  • Ảo Ảnh Đột Tập:Triệu hồi 1 Phân Thân tự tấn công kẻ địch có sinh lực thấp nhất, gây 50% sát thương vật lý, duy trì 15 giây.

Nghĩa Trảm

  • Nghĩa Trảm:Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 116% tấn công, kỹ năng này thêm 30% bạo kích. Khi có phân thân, phân thân sẽ gây sát thương vật lý bằng 245% tấn công cho kẻ địch xung quanh.

Nhân Nghĩa Thiên Hạ

  • Nhân Nghĩa Thiên Hạ:Gây sát thương vật lý bằng 228% tấn công cho kẻ địch gần nhất và kẻ địch xung quanh, 30% gây choáng cho mục tiêu, duy trì 2 giây. Khi có phân thân, phân thân gây 4 lần tổng sát thương vật lý bằng 245% tấn công cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ phía trước.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Gia Cát Lượng - Quan Vũ - Trương Phi - Triệu Vân - Tôn Thượng Hương - Bàng Thống - Ngụy Diên - Pháp Chính

Huyền Vũ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Đánh Xa - Triều Phượng Đồ

Hợp Kích Kỹ

Lưu Bị vs Bàng Thống

Lôi Nhẫn Thiểm Phá: Tuyệt Ảnh Kiếm Vũ:Triệu hồi 1 Phân Thân tự tấn công kẻ địch có sinh lực thấp nhất, gây 65% sát thương vật lý, duy trì 15 giây.