Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Lục Tốn

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Lục Tốn, là một tướng lĩnh quân sự và chính trị gia của nhà Đông Ngô, lập chiến công lớn khi đánh bại quân Thục trong trận Di Lăng, từ đó khiến ông trở thành một trong những nhà quân sự nổi tiếng.

Kỹ năng

Thiêu Doanh

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 73% tấn công, đồng thời giúp mục tiêu tăng Kiếm Ngấn, duy trì 6 giây, trong thời gian này kẻ địch mỗi khi chịu sát thương pháp thuật đều chịu sát thương pháp thuật bằng 12% tấn công.

Viêm Dương Tráo

  • Thêm Hộ Thuẫn cho Võ Tướng có sinh lực thấp nhất chống đỡ sát thương pháp thuật bằng 120% tấn công và tăng 10% giảm sát thương mục tiêu, duy trì 6 giây.

Kiếm Linh Vũ

  • Giúp tất cả đồng đội tăng 10% tấn công và 10% chính xác, duy trì 6 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tôn Sách - Tôn Quyền - Chu Thái - Cam Ninh - Hoàng Cái - Lỗ Túc

Chu Tước Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính

Hợp Kích Kỹ

Tôn Quyền vs Lục Tốn

Vô Hạn Ngự Kiếm:Gây cho mục tiêu có sinh lực thấp nhất và địch trong phạm vi lớn nhất định 4 lần Mưa Kiếm, gây tổng 232% sát thương pháp thuật, kỹ năng này thêm 30% bạo kích