Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Lữ Bố

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Lữ Bố tự là Phụng Tiên, mãnh tướng số một tam quốc, cưỡi Xích Thố, tay cầm Phương Thiên Kích, oai phong lẫm liệt, được ca tụng là chiến thần!

Kỹ năng

Chiến Thần Giáng Thế

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 120% tấn công, kỹ năng này có thêm 60% bạo kích và 20% chính xác

Đoạ Thiên Trảm

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn phía trước bằng 191% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu giảm 10% thủ, duy trì 9 giây

Liệt Toái Kích

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 101% tấn công, có 20% làm choáng mục tiêu, duy trì 2 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tả Từ - Viên Thiệu - Đổng Trác - Điêu Thuyền - Công Tôn Toản - Hoa Đà - Mạnh Hoạch

Thanh Long Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp

Hợp Kích Kỹ

Lữ Bố vs Tả Từ

Cấm Thuật - Thiên Chú: Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 133% tấn công, đồng thời có 30% khiến mục tiêu Thạch Hóa (Tướng bị Thạch Hóa sẽ không thể di chuyển, tấn công hoặc hồi nộ khí), duy trì 2 giây. Đồng thời giúp tướng phe ta tăng 10% bạo kích, duy trì 6 giây

Hợp Kích Kỹ Phụ

Lữ Bố vs SS+ hàng trước

Ma Thần Ngạo Thế: Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 153% tấn công, kỹ năng này có thêm 60% bạo kích và 20% chính xác