Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Lỗ Túc

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Lỗ Túc, tên tự là Tử Kính, là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và nhà ngoại giao phục vụ dưới trướng Tôn Quyền vào cuối thời Đông Hán.

Kỹ năng

Thiên Giáng Tài Bảo

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 129% tấn công, kỹ năng này có thêm 20% tỉ lệ bạo kích.

Di Châu

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 116% tấn công.

Giàu Có Nhất Vùng

  • Gây sát thương pháp thuật bằng 208% tấn công cho kẻ địch xa nhất và tất cả kẻ địch trong phạm vi nhất định xung quanh.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Chu Du - Tôn Quyền - Lữ Mông - Lục Tốn - Hoàng Cái - Tiểu Kiều

Chu Tước Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp