Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Khương Duy

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Khương Duy, tự Bá Ước, là một đại tướng nhà Thục Hán. Ban đầu ông phục vụ Tào Ngụy như là một tùy tướng, nhưng sau đó đi theo Gia cát Lượng về Thục Hán. Sau khi Khổng Minh qua đời, Khương Duy tiếp tục thống lĩnh đại quân Bắc Phạt tấn công nước Ngụy nhiều lần.

Kỹ năng

Phỉ Thuý Diệt Trảm

  • Gây cho toàn bộ địch phía trước 2 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 137% tấn công, đơn vị có sinh lực dưới 50% sẽ gây thêm 15% sát thương vật lý, đơn vị có sinh lực trên 50% sẽ kèm 30% tỉ lệ bạo kích

Liệt Phong

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 227% tấn công, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 6 giây

Phong Linh Hộ

  • Mỗi lần tấn công đều tăng 2% tấn công và 2% bạo kích của bản thân, duy trì 4 giây, tối đa cộng dồn 3 lần.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Gia Cát Lượng - Triệu Vân - Mã Siêu - Trương Phi - Ngụy Diên - Tôn Thượng Hương - Nguyệt Anh

Thanh Long Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp

Hợp Kích Kỹ

Khương Duy vs Triệu Vân

Long Nhận Quang Kiếm: Gây cho toàn bộ địch phía trước 2 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 166% tấn công, đơn vị có sinh lực dưới 50% sẽ gây thêm 15% sát thương vật lý, đơn vị có sinh lực trên 50% sẽ kèm 30% tỉ lệ bạo kích