Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Hứa Chử

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Hứa Chử, tự Trọng Khang, mạnh mẽ hơn người, đầu quân cho Tào Tháo. Từ khi Điển Vi chiến tử, ông trở thành hộ vệ cho Tào Tháo.

Kỹ năng

Rung Trời Chuyển Đất

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 153% tấn công, có 40% xác suất đánh bay và gây choáng địch 1 giây (kỹ năng này không bị gián đoạn)

Hoành Tảo Thiên Quân

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 3 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 170% tấn công, bản thân tăng 10% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Bách Thắng

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 120% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu bị đánh lùi một đoạn

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Trương Liêu - Tào Tháo - Quách Gia - Điển Vi - Từ Hoảng - Tuân Úc

Bạch Hổ Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn