Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Hoàng Trung

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Hoàng Trung, tự Hán Thăng, một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, tuy đã già nhưng sức khỏe và tài năng chẳng thua kém ai, từng trảm Hạ Hầu Uyên thuộc hạ của Tào Tháo ở trận Định Quân Sơn. Trước khi "đầu quân" cho nhà Thục của Lưu Bị, ông theo Lưu Biểu

Kỹ năng

Vạn Tiễn Tề Phát

  • Gây cho địch ở xa nhất và mục tiêu trong phạm vi nhất định bên cạnh kẻ địch đó sát thương vật lý bằng 2 lần tổng 152% tấn công, khiến địch kèm hiệu quả Mất Sinh Lực, cứ 2 giây gây sát thương vật lý bằng 30% tấn công, duy trì 6 giây

Tiễn Chước Nhật

  • Gây cho địch có sinh lực thấp nhất sát thương vật lý bằng 339% tấn công

Lực Dương Viêm

  • Tăng 30% bạo kích cho tất cả đồng đội, duy trì 9 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Quan Vũ - Triệu Vân - Nguyệt Anh - Trương Phi - Mã Siêu - Ngụy Diên

Bạch Hổ Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Đánh Xa - Triều Phượng Đồ