Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Hoàng Cái

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Hoàng Cái, tên tự là Công Phúc, là công thần khai quốc nước Đông Ngô, mãnh tướng thiện chiến, trận Xích Bích Hoàng Cái dùng khổ nhục kế giả hàng Tào thừa dịp phóng hỏa đại phá quân Tào

Kỹ năng

Khổ Nhục Viêm Thuẫn

  • Thi triển 1 Hộ Thuẫn có thể đỡ sát thương vật lý bằng 130% tấn công, và tăng 12% Phòng Thủ cho bản thân, duy trì 6 giây

Hồ Quyền

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 2 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 170% tấn công, bản thân tăng 14% phòng thủ, duy trì 6 giây

Ba Động Quyền

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 120% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu bị đánh lùi một đoạn

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Chu Du - Thái Sử Từ - Đại Kiều - Lục Tốn - Lữ Mông - Lỗ Túc

Thanh Long Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn