Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Hoa Đà

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, tinh thông y thuật, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc. Được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng.

Kỹ năng

Huyền Hồ Tế Thế

  • Hồi sinh lực cho tất cả đồng đội bằng 87% tấn công

Khởi Tử Hồi Sinh

  • Hồi sinh lực cho võ tướng có sinh lực thấp nhất bằng 204% tấn công

Quát Cốt Tăng Thương

  • Giúp Võ Tướng có tấn công cao nhất tăng 30% tăng sát thương, duy trì 12 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Lữ Bố - Đổng Trác - Vu Cát - Điêu Thuyền - Công Tôn Toản - Chúc Dung - Trương GIác

Bạch Hổ Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính