Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Hạ Hầu Đôn

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Hạ Hầu Đôn, tự Nguyên Nhượng, danh tướng Tào Ngụy. Là một vị tướng thanh liêm, hết lòng vì binh sĩ của mình.

Kỹ năng

Sương Nộ Trảm

  • Gây cho toàn bộ địch phía trước sát thương vật lý bằng 85% tấn công, đánh bay và gây choáng mục tiêu 2 giây, bản thân tăng 15% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Ám Cư Hợp

  • Đánh thường có 30% đánh lui mục tiêu, 30% giảm 10% phòng thủ của mục tiêu, duy trì 3 giây, liên tục đánh thường 2 lần, đánh thường lần sau sẽ phục hồi sinh lực bằng 50% tấn công của bản thân.

Hồn Độc Nhãn

  • Tăng 10% giảm sát thương của bản thân, duy trì 6 giây, trong thời gian duy trì khi bị tấn công có 30% tiến hành phản kích, tăng thêm sát thương vật lý bằng 90% tấn công cho kẻ địch gây ra sát thương vật lý.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tư Mã Ý - Trương Liêu - Tào Tháo - Điển Vi - Chân Cơ - Từ Hoảng - Thái Văn Cơ - Tuân Úc

Huyền Vũ Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

[Bảo Vật Tiên Phong] Long Hồn Thuẫn

Hợp Kích Kỹ

Hạ Hầu Đôn vs Điển Vi

Song Phủ Liệt Không: Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 106% tấn công, đồng thời bản thân tăng 10% tấn công, duy trì 9 giây. Trong thời gian duy trì, cứ tấn công 2 lần sẽ gây thêm cho địch có sinh lực thấp nhất sát thương vật lý bằng 90% tấn công