Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Gia Cát Lượng

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, quân sự kiệt xuất của nước Thục, giúp Lưu Bị cùng với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, lấy Kinh Châu, định Tây Xuyên, dựng nước ở đất Thục. Ông phát minh ra Xe Ngựa Gỗ, Đèn Khổng Minh, Liên Nỏ.

Kỹ năng

Thất Tinh Trận

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 104% tấn công, đồng thời khiến địch giảm 5% giảm sát thương, duy trì 6 giây, 30% làm choáng kẻ địch, duy trì 2 giây

Ngoạ Long Khiếu

  • Gây cho kẻ địch ngẫu nhiên và xung quanh 3 đoạn sát thương pháp thuật bằng 192% tấn công, có 50% lưu đày mục tiêu (Không thể đánh thường, sát thương chịu tăng 10%), duy trì 3 giây

Xoay Chuyển Đất Trời

  • Gây cho địch có sinh lực cao nhất sát thương pháp thuật bằng 200% tấn công, hồi sinh lực bằng 150% tấn công cho võ tướng sinh lực thấp nhất

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Quan Vũ - Khương Duy - Triệu Vân - Ngụy Diên - Pháp Chính - Lưu Bị - Nguyệt Anh

Chu Tước Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính

Hợp Kích Kỹ

Gia Cát Lượng vs Quan Vũ

Liệt Không Tinh Vũ:Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 136% tấn công, đồng thời khiến địch giảm 5% giảm sát thương, duy trì 6 giây, 30% làm choáng kẻ địch, duy trì 2 giây