Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Đổng Trác

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Đổng Trác, tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo. Sau này trúng mỹ nhân kế của Vương Doãn và bị nghĩa tử Lữ Bố trảm sát

Kỹ năng

Ma Tinh Bạo Ngược

  • Gây cho toàn bộ địch phía trước sát thương vật lý bằng 85% tấn công, đánh bay và gây choáng mục tiêu 2 giây, bản thân tăng 15% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Say Sưa

  • Đánh thường có 20% đánh lui mục tiêu, mỗi khi bị tấn công 9 lần sẽ phục hồi sinh lực bằng 35% tấn công và gây sát thương vật lý bằng 65% tấn công cho mục tiêu và kẻ địch xung quanh mục tiêu.

Tham Tửu Sắc

  • Hồi sinh lực bằng 135% tấn công, trong thời gian này tăng 13% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tả Từ - Lữ Bố - Viên Thiệu - Mạnh Hoạch - Điêu Thuyền - Chúc Dung - Trương Giác

Bạch Hổ Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn

Hợp Kích Kỹ

Điêu Thuyền  vs Đổng Trác

Quốc Sắc Thiên Hương: Gây cho toàn bộ địch 2 lần tổng 125% sát thương pháp thuật, mục tiêu có trạng thái bất lợi (Choáng, Trầm Mặc, Định Thân duy trì chịu sát thương pháp thuật) sẽ chịu thêm 24% sát thương pháp thuật, đồng thời khiến địch giảm 10% giảm sát thương, duy trì 6 giây