Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Điêu Thuyền

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Điêu Thuyền, tứ đại mỹ nhân, cùng quê hương với Quan Vũ, vì muốn báo ơn với Vương Doãn mà hiến thân dùng kế liên hoàn. Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Lữ Bố, sau này bị Lữ Bố cảm hóa, nguyện giúp Lữ Bố thoát khỏi tâm ma.

Kỹ năng

Khuynh Quốc Khuynh Thành

  • Gây cho toàn bộ địch 2 lần tổng 97% sát thương pháp thuật, mục tiêu có trạng thái bất lợi (Choáng, Trầm Mặc, Định Thân duy trì chịu sát thương pháp thuật) sẽ chịu thêm 24% sát thương pháp thuật, đồng thời khiến địch giảm 10% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Bế Nguyệt Tu Hoa

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 3 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 245% tấn công, có 30% xác suất kèm trúng độc, cứ 2 giây gây sát thương pháp thuật bằng 30% tấn công duy trì 6 giây

Đẹp Rạng Rỡ

  • Gây 145% sát thương pháp thuật cho mục tiêu có sinh lực cao nhất và kẻ địch trong phạm vi nhất định xung quanh, đánh bay kẻ địch trong phạm vi, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Trúng Độc, mỗi giây gây 30% sát thương pháp thuật, duy trì 6 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Lữ Bố - Đổng Trắc - Chúc Dung - Công Tôn Toản - Mạnh Hoạch - Nhan Lương - Hoa Đà

Thanh Long Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp

Hợp Kích Kỹ

Điêu Thuyền vs Đổng Trác

Quốc Sắc Thiên Hương: Gây cho toàn bộ địch 2 lần tổng 125% sát thương pháp thuật, mục tiêu có trạng thái bất lợi (Choáng, Trầm Mặc, Định Thân duy trì chịu sát thương pháp thuật) sẽ chịu thêm 24% sát thương pháp thuật, đồng thời khiến địch giảm 10% giảm sát thương, duy trì 6 giây