Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Điển Vi

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Điển Vi, bộ tướng của Trương Mạc, sau này thuộc Tào Tháo. Trong sự kiện Trương Tú đột kích Tào Tháo, Điển Vi vì bảo vệ Tào Tháo mà chiến tử.

Kỹ năng

Cuồng Nộ Phách Sơn

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 77% tấn công, đồng thời bản thân tăng 10% tấn công, duy trì 9 giây. Trong thời gian duy trì, cứ tấn công 2 lần sẽ gây thêm cho địch có sinh lực thấp nhất sát thương vật lý bằng 90% tấn công

Xoay Cuồng Bạo

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 3 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 163% tấn công, giảm 15% phòng thủ địch, duy trì 6 giây

Cổ Chi Ác Lai

  • Mỗi lần tấn công đều tăng 2% tấn công và phòng thủ của bản thân, duy trì 4 giây, tối đa cộng dồn 3 lần. Trên trận có Võ Tướng sinh lực thấp hơn 30%, tối đa cộng dồn 4 lần.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Trương Liêu - Tào Tháo - Hạ Hầu Đôn - Chân Cơ - Thái Văn Cơ - Vu Cấm - Hứa Chử

Bạch Hổ Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp

Hợp Kích Kỹ

Điển Vi vs Hạ Hầu Đôn

Lôi Nhẫn Thiểm Phá: Song Phủ Liệt Không: Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 106% tấn công, đồng thời bản thân tăng 10% tấn công, duy trì 9 giây. Trong thời gian duy trì, cứ tấn công 2 lần sẽ gây thêm cho địch có sinh lực thấp nhất sát thương vật lý bằng 90% tấn công