Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Công Tôn Toản

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Công Tôn Toản tự Bá Khuê, tướng nhà Hán, Thái thú Bắc Bì. Lập nhiều chiến công khi thảo phạt dị tộc phương bắc, được gọi là Bạch Mã Tướng.

Kỹ năng

Bạch Mã Uy Ấp

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn phía trước bằng 170% tấn công, đồng thời đánh bay khiến kẻ địch bị choáng, duy trì 1 giây, giúp bản thân tăng 30% chống đỡ, duy trì 6 giây (Kỹ năng này không bị gián đoạn)

Trãm Mã Phách

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 2 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 189% tấn công, đánh lui mục tiêu một đoạn, đồng thời hồi phục sinh lực bằng 114% tấn công

Giáp Hộ Thể

  • Tăng 25% tỉ lệ chống đỡ của bản thân, tăng 15% hiệu quả chống đỡ, duy trì 9 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Lữ Bố - Viên Thiệu - Văn Xú - Điêu Thuyền - Chúc Dung - Hoa Đà - Trương Giác

Bạch Hổ Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn