Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Chúc Dung

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Chúc Dung phu nhân, tương truyền là hậu nhân của hỏa thần Chúc Dung, thê tử của Mạnh Hoạch. Võ nghệ cao cường, sở trường phi đao. Từng cùng Mạnh Hoạch chống lại quân Thục, được người đời xưng thành Thích Mỹ Nhân.

Kỹ năng

Khấp Huyết Đao

  • Gây cho toàn bộ địch 3 lần tổng 129% sát thương vật lý, kỹ năng này có thêm 20% bạo kích

Hồi Toàn Nhẫn

  • Gây cho địch ở gần nhất sát thương vật lý bằng 2 lần tổng 339% tấn công

Dị Tộc Gào Thét

  • Giúp tất cả đồng đội tăng 30% bạo kích, duy trì 9 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tả Từ - Đổng Trác - Điêu Thuyền - Vu Cát - Công Tôn Toản - Hoa Đà - Mạnh Hoạch

Chu Tước Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp