Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Chu Thái

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Chu Thái tự là Ấu Bình, võ tướng quan trọng của Đông Ngô, công thần khai quốc nước Đông Ngô, nhiều lần bảo vệ Tôn Quyền

Kỹ năng

Ba Động Quyền

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 120% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu bị đánh lùi một đoạn

Thập Tự Trảm

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 153% tấn công, có 40% xác suất đánh bay và gây choáng địch 1 giây (kỹ năng này không bị gián đoạn)

Đao Xoáy

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 170% tấn công, bản thân tăng 10% né tránh, duy trì 6 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tôn Sách - Tôn Quyền - Lục Tốn - Cam Ninh - Tiểu Kiều - Đại Kiều - Tôn Kiên

Huyền Vũ Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn