Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Chu Du

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Chu Du, tên tự Công Cẩn, đương thời gọi Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Trận Xích Bích trước quân Tào Tháo

Kỹ năng

Sỉ Diệm Hoả Hải

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 2 giai đoạn tổng 104% tấn công, khiến địch kèm trạng thái Thiêu Đốt trong 6 giây (Gây tổng sát thương pháp thuật bằng 60% tấn công), đồng thời khiến mục tiêu giảm 5% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Nghiệp Hoả Tấu

  • Gây cho địch có sinh lực cao nhất sát thương pháp thuật bằng 181% tấn công, giúp Võ Tướng sinh lực thấp nhất phe ta thêm 1 Hộ Thuẫn 150% tấn công, duy trì 9 giây

Hồng Liên Kiếm Thi

  • Gây cho 2 địch ngẫu nhiên sát thương pháp thuật bằng 260% tấn công, khiến mục tiêu giảm 10% tăng sát thương, duy trì 9 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tôn Sách - Tôn Quyền - Thái Sử Từ - Lữ Mông - Lỗ Túc - Hoàng Cái - Tiểu Kiều

Chu Tước Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính

Hợp Kích Kỹ

Chu Du vs Tôn Sách

Liệt Diệm Thao Thiên: Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 2 giai đoạn tổng 138% tấn công, khiến địch kèm trạng thái Thiêu Đốt trong 6 giây (Gây tổng sát thương pháp thuật bằng 60% tấn công), đồng thời khiến mục tiêu giảm 5% giảm sát thương, duy trì 6 giây