Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Chân Cơ

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Thê tử của Nguy Văn Đế Tào Phi, mẹ của Tào Duệ. Sau này Tào Duệ lên ngôi đã truy bà làm Văn Chiếu Hoàng Hậu

Kỹ năng

Lạc Thần Giáng Lâm

  • Hồi sinh lực cho tất cả đồng đội bằng 87% tấn công

Khuynh Thành Dư Âm

  • Hồi sinh lực cho võ tướng có sinh lực thấp nhất bằng 204% tấn công

Lăng Ba Tiên Lạc

  • Giúp tất cả đồng đội tăng 9% tấn công, duy trì 9 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tư Mã Ý - Hạ Hầu Đôn - Điển Vi - Tào Nhân - Từ Hoảng - Vu Cấm - Thái Văn Cơ

Huyền Vũ Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính