Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Cam Ninh

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Cam Ninh, tự là Hưng Bá, mãnh tướng Giang Đông, theo Chu Du lập công lớn trong trận Xích Bích, đánh bại quân của Tào Tháo, nhân đó hạ được thành Di Lăng. Tôn Quyền từng ca tụng Tào Tháo có Trương Liêu, ta có Hưng Bá

Kỹ năng

Phách Phong Trảm Lãng

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 170% tấn công, đánh bay và gây choáng mục tiêu 1 giây, bản thân tăng 13% giảm sát thương, duy trì 6 giây (kỹ năng này không bị gián đoạn)

Hồng Lưu Nhẫn

  • Gây cho mục tiêu trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 189% tấn công, giảm 20% tấn công, duy trì 6 giây

Nộ Triều Giáp

  • Tăng 30% phòng thủ của bản thân, trong thời gian này mỗi khi bị tấn công 3 lần sẽ phục hồi sinh lực bằng 10% tấn công của bản thân, duy trì 6 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tôn Sách - Tôn Quyền - Thái Sử Từ - Lục Tốn - Tiểu Kiều - Chu Thái - Tôn Kiên

Huyền Vũ Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn