Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Bàng Thống

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Bàng Thống, tự Sĩ Nguyên, hiệu Phượng Sồ, mưu sĩ quan trọng của Lưu Bị thời Tam Quốc. Ông có tài năng sánh ngang với Ngọa Long Khổng Minh, góp phần quan trọng trong chiến thắng Xích Bích của liên minh Tôn Lưu trước đại quân Tào Ngụy. Về sau không may trúng tên tử trận khi đang tiến đánh Lưu Chương, từ đó có địa danh Lạc Phụng Pha, nơi Phượng Hoàng nằm lại.

Kỹ năng

Bách Điểu Triều Phượng

  • Gây cho tất cả địch phía trước sát thương pháp thuật bằng 97% tấn công, giảm 16% giảm sát thương, duy trì 6 giây

Phượng Vũ

  • Giúp Võ Tướng sinh lực thấp nhất phục hồi sinh lực bằng 119% tấn công và tăng 10% né tránh mục tiêu, duy trì 6 giây.

Phường Sồ Lâm Thế

  • Phục hồi 50 nộ khí cho Võ Tướng ngẫu nhiên phe ta, tăng thêm 20% tăng sát thương cho mục tiêu, duy trì 9 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Quan Vũ - Lưu Bị - Ngụy Diên - Triệu Vân - Mã Siêu - Pháp Chính

Chu Tước Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính

Hợp Kích Kỹ

Lưu Bị vs Bàng Thống

Tuyệt Ảnh Kiếm Vũ: Triệu hồi 1 Phân Thân tự tấn công kẻ địch có sinh lực thấp nhất, gây 65% sát thương vật lý, duy trì 15 giây.