Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tào Tháo

Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tên lúc nhỏ là A Man, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, quân sư bậc nhất của Tào Ngụy trong giai đoạn sau. Tương truyền, do ông có tướng mạo khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, nên bị Tào Tháo kiêng dè. Ông có tài năng quân sự vượt trội, giỏi phòng thủ, từng bẻ gãy nhiều cuộc tấn công của Gia Cát Lượng.

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, tứ đại mỹ nhân, cùng quê hương với Quan Vũ, vì muốn báo ơn với Vương Doãn mà hiến thân dùng kế liên hoàn diệt Đổng Trác. Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Lữ Bố, sau này bị Lữ Bố cảm hóa, nguyện giúp Lữ Bố thoát khỏi tâm ma.